Varausehdot

Nama varaus- ja maksuehdot koskevat kaikkia Kemin Matkailu Oy:n yksittäisille asiakkaille tarjoamia ja välittamiä matkailupalveluja seka Kemissä että muilla toiminta-alueilla. Erilliset ryhmä- ja agenttiehdot myyntitoimistostamme [email protected].

Palvelut ja hinnat

Kemin Matkailu Oy pidättää oikeuden muuttaa palveluja tai hintoja. Palveluja voidaan muuttaa sääolosuhteiden tai turvallisuuden vuoksi. Hintoja voidaan muuttaa tuotantohintojen kohotessa Kemin Matkailusta riippumattomista syistä (mukaan luettuna, mutta ei rajoittuen: verojen ja polttoaineiden hinnan vaihtelu jne). Kemin Matkailu Oy käyttää alihankkijoita kuljetus- ja safaripalveluissa.

Kemin Matkailu Oy:n on tiedotettava asiakasta vähintään 20 päivää ennen yhtion tarjoamaa palvelun käyttöä kaikista hinnan nostoista. Uusi hinta ja hinnan muutoksen perustelut tulee esittää selkeästi asiakkaalle. Jos hinnan nousu on enemman kuin 8 % alkuperaisesta hinnasta, asiakkaalla on oikeus peruuttaa varauksensa kohtuullisen ajan kuluessa. Samanlaisten kustannusten vähennykset korvataan asiakkaalle hinnanalennuksena, niin, etta yhtiolle aiheutuvat hallinnolliset kustannukset ovat kohtuullisia.

Vastuu ja vakuutukset

Kemin Matkailu Oy harjoittaa ennakoivaa, asianmukaiset turvallisuussuunnitelmat täyttavää sekä terveys- ja turvallisuusstandardit huomioon ottavaa toimintaa Suomen lakien ja asetusten mukaisesti palveluja tuottaessaan. Kemin Matkailu Oylla on voimassaoleva yleinen vastuuvakuutus Vakuutusyhtio lf:ssa.

Aktiviteetit

Safareilla käytettävät moottorikelkat on vakuutettu Suomen lainsäädännön mukaisesti. Lakisääteisestä liikennevakuutuksesta korvataan ajoneuvon liikenteeseen käyttamisestä aiheutuneita henkilö- ja omaisuusvahinkoja liikennevakuutuslain mukaisesti. Korvauksen piiriin kuuluvat kaikki henkilövahingot seka vastapuolen omaisuusvahingot Suomen lakien ja säännösten mukaisesti, viranomaismääräykset huomioiden.

Liikennevakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle jäävät omalle ajoneuvolle ja autossa olleelle omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Korvattavia ovat kuitenkin ajoneuvossa olleiden matkustajien henkilokohtaisille kayttoesineille aiheutuneet vahingot.

Vastuullisena palveluntuottajana Kemin Matkailu Oy tai sen käyttamät alihankkijat pidättavät oikeuden muuttaa palvelun sisältoä tarvittaessa. Ohjelmat toteutetaan vain kun vallitsevat sääolosuhteet ja lumimäärä ne sallivat. Huonot sääolosuhteet, hyvin kylmä sää, lumen puute tai ohut jää vedenylityspaikoissa voi aiheuttaa ohjelmaan muutoksia tai ne voidaan siirtää toiselle päivälle tai peruuttaa kokonaan. Kemin Matkailu Oy:lla tai palvelun tuottavalla alihankkijayrityksellä on myos oikeus keskeyttää ohjelma, mikali asiakas toiminnallaan aiheuttaa turvallisuusriskin itselleen tai toisille, tai hänen terveydentilansa ei salli ohjelman jatkamista.

Muut vammat tai vahingot

Kemin Matkailu Oy on vastuussa vain henkilövahingoista tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat palvelun aikana tapahtuneista onnettomuuksista, ja jotka ovat seurausta Kemin Matkailu Oy:n, sen tyontekijoiden tai alihankkijoiden virheellisesta toiminnasta tai viallisista laitteista. Kemin Matkailu Oy ei ole korvausvastuussa mahdollisista vahingoista tai vammoista, jotka ovat korvattavissa asiakkaan oman matkavakuutuksen mukaisesti. Suosittelemme henkilokohtaisen matka- ja tapaturmavakuutuksen ottamista kaikille asiakkaille.

Ohjelmapalvelut ja aktiviteetit voivat olla fyysisesti vaativia ja osallistujat voivat altistua tärinälle. Mikali asiakkaalla on mita tahansa terveysrajoitteita (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen: sydänsairaudet, selkävaivat tai vastaavat, tai han on raskaana), hänen tulee ennen osallistumista varmistaa lääkäriltä, rajoittaako terveydentila hanen osallistumistaan. Asiakas on itse vastuussa siitä, että Kemin Matkailu Oy saa tiedon mahdollisista rajoitteista tai riskitekijöistä ennen palvelun toteutumista.

Muutokset

Muutokset ja peruutukset tulee tehdä kirjallisena ja päivättynä sähköpostitse, arkipäivänä klo 8-16. Mikäli asiakas muuttaa varausta alle 14 vrk ennen palvelun alkupäivää pidätämme oikeuden veloittaa ylimääräisen muutoskulun. Veloitamme pankkitilille tehtävän palautusmaksun siirrosta 50 € pankkikulun.

Mikäli varaus tehdään myyntitoimiston kautta, veloitamme varauksen yhteydessä palvelumaksun (30 €). Palvelumaksua ei palauteta varauksen peruuntuessa. Verkkokaupan kautta tehdyista varauksista ei veloiteta palvelumaksua.

Force Majeure

Lumilinnan ja Jäänmurtaja Sampon palvelut säävarauksella. Kumpaakaan osapuolta ei voida pitaa vastuullisena n.s. Force Majeure -tilanteen aiheuttamista taloudellisista tai toiminnallisista menetyksista, vahingoista tai kuluista. Force majeure – tilanteita ovat, mukaan luettuna mutta ei rajoittuen: sota, lakko, sääolosuhteet, lumen tai jään puute tai muut luonnonolosuhteet. Kemin Matkailu Oy ei korvaa force majeure -tilanteesta asiakkaalle aiheutuneita muita matkaan liittyvia kuluja, mukaan luettuna mutta ei rajoittuen: lennot, muualta hankitut palvelut.

Kemin Matkailu Oy pidättää oikeuden

– muuttaa ohjelman aikataulua tai sisältöä, mikäli jää- tai sääölot niin vaativat.
– veloittaa lisamaksun räätälöidyistä paketeista.
– peruuttaa palvelu väistämättömissä ja erityisissä olosuhteissa. Tässä tapauksessa Kemin Matkailu Oy ilmoittaa peruutuksesta asiakkaalle viivytyksettä ja hyvittää asiakkaalle täyden maksun
– perua jäänmurtajaristeilyn, mikäli risteilyn matkustajamäärä jää alle minimirajan. Peruutus tulee ilmoittaa asiakkaalle kirjallisena vähintään 20 vuorokautta ennen risteilyn alkua.
– tehdä muutoksia palveluidensa ehtoihin, jos ne eivät ale kovin merkityksellisiä.
– Jos Kemin Matkailu Oy:n on tehtävä merkittäviä muutoksia palveluidensa sisältöön, se ilmoittaa asiakkaalle kirjallisesti muutoksista ja siitä, onko asiakkaalla mahdollisuus hinnan alennukseen. Jos asiakas ei kirjallisen ilmoituksen jälkeen ilmoita peruutuksesta kohtuullisen ajan puitteissa, asiakas on hyvaksynyt palvelun muutokset. Jos asiakkaan peruuttaessa Kemin Matkailu Oy tarjoaa korvaavan palvelun asiakkaalle, on palvelun hinta ja sisältö tiedotettava asiakkaalle.

Sovellettava laki ja toimivalta

Näihin ehtoihin sovelletaan ja niitä tulkitaan Suomen lainäädännön mukaisesti. Riidat, erimielisyydet tai vaateet, jotka liittyvät näihin ehtoihin tai Kemin Matkailu Oy:n toimintaan ratkaistaan yksinomaan suomalaisissa tuomioistuimissa. Kemi-Tornion käräjäoikeus Kemissä on ensisijainen käsittelypaikka. Mikali jokin osa näitä ehtoja osoitetaan kokonaan tai osittain pätemättömäksi tai laittomaksi, tai niiden täytäntöönpanoon liittyy ongelmia, pysyvät ehdot muilta osin täysin voimassa.

Reklamaatiot ja valitukset

Kaikki reklamaatiot on tehtävä vierailun aikana välittömästi Kemin Matkailu Oy:lle. Mikäli asiakas ei informoi mahdollisista virheista tai puutteista havaittuaan ne kohteessa, hyvitysta tai palvelun korjausta ei voida tehdä jälkikäteen. Mikäli asiakas on tyytymätön Kemin Matkailun vastineeseen tai hyvitykseen, kirjallinen reklamaatio on tehtävä viimeistään viikon sisällä huoneen luovutuksesta. Kemin Matkailu Oy:lle. Jos asiakas ja Kemin Matkailu Oy eivät pääse sopimukseen asiasta, asiakkaalla on oikeus viedä asia kuluttajaneuvonnan käsiteltäväksi http://www.kuluttajariita.fi/fi/.

Siivous

Loppusiivous kuuluu huonehintaan. Vaikka lähtösiivous sisältyy majoitushintaan, edellytetään villan olevan normaalin asumisen jäljiltä, eli huonekalut ja muut varusteet paikoillaan ja ehjinä. Lisäsiivousmaksu veloitetaan, jos tila on tahrittu (esim. oksennus) tai sänky kasteltu, veloitamme puhdistuskulut, kuitenkin min. 300 €. Varaaja on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan kohteen omistajalle. 

Vahinkojen ja vaaratilanteiden välttäminen

Merenrantahuviloiden lasiseiniin ja -kattoon ei saa koskea, kaataa vettä tai heittää mitään esineitä. Ikkunoita vasten ei saa asettaa painavia esineitä.

Merenrantahuvilassa saa kerrallaan olla vain enimmäismäärän mukainen henkilömäärä. Teltan, matkailuauton tai matkailuvaunun käyttö huviloiden piha-alueilla on kielletty.

Tupakointi merenrantahuvilassa on ehdottomasti kielletty. Tupakointi aiheuttaa palohälytyksen. Mikäli huvilassa on tupakoitu, veloitamme sekä ylimääräiset siivouskulut (vähintään 300 €) että aiheettomasta palohälytyksestä aiheutuneet kulut.

Mikäli asiakas ei noudata näitä tai muita Kemin Matkailu Oyn henkilökunnan antamia ohjeita ja aiheuttaa vahinkoa tai vaaratilanteen huvila-alueella, Kemin Matkailu Oy pidättää oikeuden keskeyttää palvelu välittömästi ja veloittaa asiakkaalta kaikki aiheutuneet kulut. Asiakkaalla on velvollisuus informoida Kemin Matkailua kaikista vierailunsa aikana havaitsemistaan tai aiheuttamistaan vahingoista tai vioista. Mikäli asiakas omalla toiminnallaan aiheuttaa vahinkoa, on hän velvollinen korvaamaan aiheutuneet kulut (esimerkiksi tupakoinnista aiheutuva palohälytys).

Muuta

Pidätämme oikeuden virheiden korjaamiseen ennen sopimuksen tekoa. Oikeudet hinnan muutoksista pidätetään. Kemin Matkailu Oy varaa oikeuden oikaista hintatiedoissa olevat virheet ennen sopimuksen syntymistä. Kemin Matkailu Oy pidättää oikeuden muuttaa palveluja tai hintoja. Palveluja voidaan muuttaa sääolosuhteiden tai turvallisuuden vuoksi. Hintoja voidaan muuttaa tuotantohintojen kohotessa Kemin Matkailusta riippumattomista syistä (mukaan luettuna, mutta ei rajoittuen: verojen ja polttoaineiden hinnanvaihtelu jne ).

Alueella toimii maksuton wifi. Kemin Matkailu Oy ei ole korvausvelvollinen, jos internet-yhteydessä on katkoksia tai se ei toimi.

Kemin Matkailu Oy ei vastaa matkatavaroista tai niiden säilytyksestä matkatavaratilassa. Matkatavarat ovat asiakkaan vastuulla myös silloin, kun niitä siirretään paikasta toiseen.

Maksuehdot

Varauksen vahvistaminen

Palvelut laskutetaan/veloitetaan kokonaisuudessaan varauksen yhteydessa. Varaus katsotaan vahvistuneeksi, kun maksu on suoritettu. Mikäli ennakkolaskua tai luottokorttivakuutta ei ale maksettu eräpäivään mennessä, pidätamme oikeuden perua varauksen.

Laskutus

Alle 50 € varauksista ja postitse lähetettävistä laskuista veloitamme 10 € laskutuslisän. Mikäli asiakas haluaa suorittaa maksun pankkitilillemme, veloitetaan pankkikulu 5 €.

Varauksen peruutus (osittainen tai kokonaan)

Yli 28 pv ennen varauksen alkupäivää – Veloitamme ennakkomaksun 10 %
27-14 pv ennen varauksen alkupäivää – Veloitamme 50 % peruutuskulun
13 – 0 pv ennen varauksen alkupäivää – Veloitamme 100 % peruutuskulun